/ 1 نظر / 94 بازدید
بهرام کیانی

درجهان هرگز مشومدیون احساس کسی تانباشدرایگان مهرت گروگان کسی گوهرخودرا نزن بر هرسنگ ناقابلی صبرکن پیداشودگوهرشناس قابلی