/ 2 نظر / 53 بازدید
قاسم پیام

چطوری پیا حالت چطوره وب قشنگی داری قالبت رو عوض کن

بهرام کیانی

درجهان هرگز مشومدیون احساس کسی تانباشدرایگان مهرت گروگان کسی گوهرخودرا نزن بر هرسنگ ناقابلی صبرکن پیداشودگوهرشناس قابلی